قیمت ها

 ثبت و تمدید تمام پسوند ها دامنه ملی بصورت یکساله : 4.000 تومان

ثبت و تمدید تمام پسوند ها دامنه ملی بصورت پنج ساله : 12.000 تومان

هزینه بازگشایی دامنه های قفل شده به مبالغ بالا اضافه میگردد : 4.000 نومان

انتقال و حذف دامنه : 3.000 تومان

 ** سرویس بک آوردر دامنه بصورت توافقی صورت میگیرد **